Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky

Z  průzkumů v zahraničí i ze šetření MZČR jednoznačně vyplývá, že nelékařský zdravotnický personál je při své práci vystaven nadlimitní, dlouhodobé psychické a fyzické zátěži. Tato zátěž má negativní vliv na zdraví a spokojenost zdravotnického personálu a sekundárně tak negativně dopadá i na kvalitu a bezpečí poskytované péče.  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských  zdravotnických oborů testuje v šesti […]

Produkční datové sítě v SVL

Projekt Agentury pro sociální začleňování reaguje na problémy zjištěné za její více než desetileté působení v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci projektu vzniká tým expertů na tvorbu politik a analýzu dat, který bude v úzkém kontaktu se spolupracujícími kraji (Královehradecký, Olomoucký, Liberecký) a městy (Chomutov a další), a bude podle jejich potřeb hledat nejvhodnější řešení. […]

Skill centrum pro cizince JMK

Fenomén „brain waste“ spočívá v tom, že cizinci, kteří do nové země přicházejí, začínají pracovat na pozicích, které neodpovídají jejich skutečným schopnostem a kvalifikaci. V závislosti na komunitě se může jednat o nízkokvalifikovaná zaměstnání (stavebnictví, úklid, aj.), nebo o tzv. etnickou ekonomiku (stánky s kebaby, večerky, aj.). Problém nastává v momentě, kdy tato pozice neznamená […]

Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji

Projekt Pardubického kraje (PK) se zaměřuje na transformaci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Tento orgán (lidově “sociálka”) zastupuje zájmy dítěte v řízení, kde se rozhoduje o nezletilých, může se jednat o svěření do péče, určení výše výživného nebo upravení styku s rodiči. Hlavním cílem je transformovat OSPOD tak, aby svou činnost co nejvíce zaměřovaly na […]

MHMP – Sociální bydlení

Spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy a městských částí v současnosti není dostatečná tak, aby uměla adekvátně pomoci svým občanům v bytové nouzi. Pokud se na ně občan obrátí s žádostí o pomoc, je poměrně častým jevem, že pro občana nemají řešení, které by odpovídalo jeho skutečným potřebám. V akutní bytové nouzi žije v současnosti v […]

Kraj Vysočina – Inovace v sociálně zdravotním pomezí

Roztříštěnost, nesourodost a nedostatečná spolupráce sociálního a zdravotního sektoru způsobuje řadu problémů při přechodu klientů vyžadujících dlouhodobou péči mezi nimi i při jejich souběžném využívání. Chybí koordinace fungujících služeb a dostatečné vzájemné informování se. Důsledky mohou být různé, například dlouhé čekací lhůty na sociální službu (i po dobu dvou let), zbytečné hospitalizace či prodlužování pobytu […]

Chytrá péče – Zlínský kraj

Zlínský kraj se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou pobytových služeb pro seniory a osoby vyžadující sociální a zdravotní péči, přičemž do budoucna se má podle Koncepce vývoje soc. služeb Zlínského kraje počet těchto osob neustále zvyšovat – do roku 2030 až o 30 %. Současně rostou náklady na pobytové služby a je nedostatek odborného personálu, […]

Parafilik

Znásilnění, donucení k sexuálním aktivitám a sexuální zneužití dítěte patří k závažným problémům společnosti, které jsou protizákonné a trestné. V celosvětovém měřítku proto funguje řada programů prevence sexuální delikvence zaměřených na osoby, které tuto trestnou činnost již spáchaly. V současné době se však přesouvá pozornost společnosti na tzv. programy primární prevence, které se sexuální delikvenci […]

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Poskytovatelé zdravotnických služeb v ČR využívají dobrovolnictví jen řídce (jen 129 z více než 20 000 poskytovatelů) a i tam, kde je využíváno, jde často spíše o dílčí činnosti vycházející z motivace dobrovolnických organizací nebo jednotlivých dobrovolníků s relativně omezeným dopadem. Zahraniční zkušenosti přitom ukazují, že kvalitně řízené programy dobrovolnictví (s vhodnou podporou dobrovolníků) mají […]

Místa zblízka

Periferní oblasti ČR s horší dopravní dostupností a nízkým pokrytím služeb se potýkají s vysokou nezaměstnaností, závislostí na velkých centrech a s odlivem mladé populace do měst. Projekt ve čtyřech takto „znevýhodněných“ regionech – Ašsku, Lounsku, Sokolovsku a Podbořansku –  testuje, nakolik k řešení zmíněných problémů může přispět intenzivní rozvoj místní komunity. Projektový tým pozval […]