Projekty

OPZ

Skill centrum pro cizince JMK

Fenomén „brain waste“ spočívá v tom, že cizinci, kteří do nové země přicházejí, začínají pracovat na pozicích, které neodpovídají jejich skutečným schopnostem a kvalifikaci. V závislosti na komunitě se může jednat o nízkokvalifikovaná zaměstnání (stavebnictví, úklid, aj.), nebo o tzv. etnickou ekonomiku (stánky s kebaby, večerky, aj.). Problém nastává v momentě, kdy tato pozice neznamená odrazový můstek, ale stává se pro migranta „konečnou“. V tomto případě dochází ke ztrátě kvalifikace, dovedností, ale i motivace k integraci. 

Projekt JMK se zaměřuje na začlenění cizinců na relevantní část pracovního trhu. Cílem je vytvořit a pilotovat praxi, která umožňuje rozpoznat, zvyšovat a využít kvalifikaci, kterou si cizinci přinášejí do ČR (resp. JMK) ze zemí svého původu. Inovativnost projektu spočívá v odstraňování překážek a rovném přístupu k mainstreamovým službám všem (diversity managment) a nikoliv ve vytváření specializovaných institucí pro cizince.

Konkrétními projektovými aktivitami, které reagují na výše uvedený problém, je zřízení SKILL centra (inspirace z Finska) a působení interkulturních pracovníků (inspirace z Vídně) v rámci potřeb celého JMK. SKILL centrum je centrem služeb a znalostí zejména pro zaměstnavatele a cizince. Umějí zde zejména pomocí aplikace Skillab rozpoznat, pojmenovat a měřit kvalifikaci a schopnosti, které si cizinci do ČR přinesli. Aplikace vychází z Evropské klasifikace kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO). SKILL centrum funguje zároveň jako platforma, která umí zprostředkovat kontakt cizinců se zaměstnavateli, a pomáhá tak najít cizincům adekvátní zaměstnání. Interkulturní pracovníci jsou lidé pocházející z nejpočetnějších minorit v kraji, kteří mají zkušenost s migrací a integrací do české společnosti. Slouží tak jako jazykoví tlumočníci a kulturní mediátoři při styku cizinců s veřejnými institucemi, ale také jako iniciátoři systémových změn směrem k větší otevřenosti veřejných institucí k cizincům a znalci potřeb a problémů svých komunit.