Projekty

OPZ

Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky

Z  průzkumů v zahraničí i ze šetření MZČR jednoznačně vyplývá, že nelékařský zdravotnický personál je při své práci vystaven nadlimitní, dlouhodobé psychické a fyzické zátěži. Tato zátěž má negativní vliv na zdraví a spokojenost zdravotnického personálu a sekundárně tak negativně dopadá i na kvalitu a bezpečí poskytované péče. 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských  zdravotnických oborů testuje v šesti fakultních nemocnicích, nakolik může být psychická zátěž pracovníků snížena pomocí psychosociální podpory (formou psychosociální intervenční služby). V každé z nemocnic vzniká z profesně zkušených pracovníků tým tzv. peer konzultantů, na které se mohou zdravotníci řešící těžkou profesní nebo osobní zkušenost obrátit a využít jejich podporu přímo na pracovišti nebo anonymně prostřednictvím telefonické linky pomoci. V nemocnicích se utváří i týmy tzv. interventů, kteří poskytují akutní psychickou podporu příbuzným pacientů či zemřelých. 

Druhým pilířem projektu je snižování fyzické zátěže. Na exponovaných nemocničních odděleních dojde k vyhodnocení míry zátěže zaměstnanců, kteří pak budou zapojeni do vytváření návrhů úprav konkrétního pracoviště, zázemí pro zaměstnance a vhodných změn organizace práce. V této aktivitě se počítá s využitím metody Human Centered Design. V projektu je vytvářena série workshopů a edukačních materiálů pro zdravotnické pracovníky (letáky, instruktážní filmy atd.) s doporučeními,  jak eliminovat nejvýznamnější zdroje fyzické zátěže (např. nesprávnou manipulací s pacienty). Workshopy jsou připravovány ve spolupráci se zástupci zdravotnického personálu, který se bude účastnit jejich testování před vlastní realizací celé série.