Zůstat co nejdéle doma

Projekt pilotně testuje službu komplexní terénní podpory rodinám pečujícím o osobu s Alzheimerovou chorobou (ACH) nebo jiným typem demence. Tato služba pomáhá  podporovat schopnosti uživatelů a zároveň také odborné kompetence rodinných pečujících, čímž umožňuje lidem s ACH strávit co nejdelší dobu před přijetím do pobytové služby v domácím prostředí. Nosným prvkem projektu je zvýšení kompetencí […]

Aplikace Good Lives Model v českém vězeňství

Hlavním účelem projektu je otestovat v šesti věznicích v ČR nástroj Good Lives Model (GLM), díky kterému by se mělo zamezit opakování trestných činů s násilnou povahou u vězňů, kteří byli za trestný čin této povahy odsouzeni. Samotný nástroj GLM spočívá v  terapeutickém přístupu zaměřeném na posilování pozitivních charakteristik a rysů násilného vězně a nikoliv […]

Podpora preventivních programů v Ostravě

Hlavním cílem projektu je změna přístupu k preventivním programům (např. školní programy proti šikaně, nebo sociálně aktivizační služby) pro rodiny s dětmi na území města Ostravy a jejích satelitních území. Tato změna je provázaně vyvolávána ze dvou úrovní, jednak od organizací poskytujících prevenci, a také od Magistrátu města Ostravy, který prevenci financuje. U organizací v […]

Pracovně rehabilitační střediska

Projekt cílí na zlepšení současného stavu v poskytování pracovně – rehabilitačních služeb ÚP ČR, kdy systém řadu osob míjí, není zcela dostupný a zprostředkování potřebných aktivit je zdlouhavé. Řešení tedy spočívá především v odstranění nedostatků k přístupu a zabezpečování pracovní rehabilitace, aby OZP získaly co nejdříve a v dostatečné kvalitě potřebnou podporu a vrátily se […]

O krok

Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na otevřeném trhu práce. Jeho cílem je především změna postojů a přístupů zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP oproti častějšímu využívání konceptu náhradního plnění. Předpokladem pro tuto změnu je efektivní sdílení informací. Odbourávání předsudků a s tím spojené minimalizování obav a nedorozumění a také definování možných […]

Podpora domácí péče

Projekt na změnu v oblasti poskytování pečovatelské služby (PS) realizuje Institut sociální práce, z.s. spolu se Zlínským krajem, MČ Praha 7 a Praha 8. Základním principem transformace PS je odklon od jejího tradičního nastavení (poskytování převážně komerčních služeb jako je rozvážka obědů či úklid) k poskytování zejména přímé péče klientům podle jejich skutečných potřeb a […]

IKM Communitas

Tři venkovské obce v Ústeckém kraji (Tisá, Blatno a Velké Chvojno) jsou zapojeny do tvorby modelu a testování tzv. integrovaného rozvoje obce. Tento koncept vychází z předpokladu, že rolí obce je vytvářet nejen ekonomicky efektivní společnost, ale také vnitřní společenství občanů a posilovat její soběstačnost při řešení každodenního života. Cílem projektu je tedy vytvoření prostředí […]

Práce s násilnou osobou

Problém, na který se Liga otevřených mužů (LOM) v projektu zaměřuje, je zvládání vzteku u osob, které se dopouštějí násilí ve vztazích, nejčastěji domácího násilí. V situacích, kdy k násilí dojde, je pomoc soustředěna především na oběti násilí. Přitom platí, že sama násilná osoba potřebuje podporu k zvládání svého vzteku a prevenci násilného chování. V […]

Namasté Care

Projekt Namasté Care řeší aktuální problém nárůstu počtu osob v pokročilé fázi Alzheimerovy choroby (ACH) a nedostupnosti odpovídající péče pro tyto osoby. Tato situace vede k nenaplňování základních lidských potřeb nemocných a formální i neformální pečovatelé jsou vystaveni neúměrné zátěži a hrozícímu vyhoření. Namasté Care je přístup/terapie přenesená ze zahraničí (USA). Jejím základem je laskavost […]

Raná intervence u PAS

Prevalence PAS, tedy podíl dětí s projevy poruch autistického spektra, celosvětově narůstá a ani Česká republika není výjimkou. Zároveň zde chybí dostatečná síť služeb pro rodiny s dětmi s již rozvinutou symptomatikou. Přitom péče o dospívající či dospělé s PAS je velmi náročná a má značné negativní sociální a ekonomické dopady. Centrum terapie autismu (CTA) […]