Projekty

OPZ

Raná intervence u PAS

Prevalence PAS, tedy podíl dětí s projevy poruch autistického spektra, celosvětově narůstá a ani Česká republika není výjimkou. Zároveň zde chybí dostatečná síť služeb pro rodiny s dětmi s již rozvinutou symptomatikou. Přitom péče o dospívající či dospělé s PAS je velmi náročná a má značné negativní sociální a ekonomické dopady. Centrum terapie autismu (CTA) poskytuje malým dětem již okolo dvou let Ranou intervenci O.T.A. (Open therapy of autism), která může, právě díky nízkému věku, symptomy PAS výrazně snížit, či je úplně odstranit. Cílem realizovaného projektu je ověřit účinnost této metody na skupině 50 dětí s vyšším skóre v diagnostickém testu M-CHAT-R, který je v 18 měsících věku prováděn u pediatrů. Test má snadno poukázat na některé zvláštnosti či odchylky od zdravého vývoje dítěte, které by mohly znamenat neurovývojovou poruchu či přímo PAS. Těmto rodinám je pak poskytnuta Raná intervence O.T.A. Terapeut, s pomocí metody videotréninku (VTI), formou pozitivní odezvy a odměny posiluje žádoucí chování dítěte a chování problémové, kterému záměrně nevěnuje pozornost, vyhasíná. Jde o nácvik dovedností stimulující zdravý vývoj v oblastech, jako je například oční kontakt s rodičem, samostatná hra, nápodoba, projevování a sdílení radosti, které u dětí s PAS běžně chybí. Jde převážně o koučing rodičů, jak k dítěti přistupovat v přirozeném domácím prostředí. Tento aspekt činí metodu levnější a efektivnější oproti jiným, vyžadujícím časově náročnou a nákladnou práci terapeuta s dítětem. V rámci evaluace projekt také ověřuje, zda je poskytování metody OTA nezávislé na terapeutech v CTA (kde byla metoda vyvinuta) a lze ji poskytovat univerzálně i v jiných zařízeních. Advokační prací se projekt snaží zvýšit povědomí o metodě a její účinnosti mezi všemi relevantními subjekty především z řad pediatrů, terapeutů či poskytovatelů rané péče a jejich zřizovatelů (krajů). Cílem je především šíření metody OTA v rámci ČR tak, aby byla pro děti, které ji potřebují, dostupná v krátkém čase.