Projekty

OPZ

Podpora domácí péče

Projekt na změnu v oblasti poskytování pečovatelské služby (PS) realizuje Institut sociální práce, z.s. spolu se Zlínským krajem, MČ Praha 7 a Praha 8. Základním principem transformace PS je odklon od jejího tradičního nastavení (poskytování převážně komerčních služeb jako je rozvážka obědů či úklid) k poskytování zejména přímé péče klientům podle jejich skutečných potřeb a s větší časovou flexibilitou (např. ve večerních hodinách či o víkendech). PS v tomto pojetí by měla své služby rozšířit i na další skupiny osob (např. zdravotně postižení či rodiny), které pomoc také skutečně potřebují a díky terénní službě mohou situaci řešit doma a nikoli odchodem do pobytového zařízení. Cílem projektu je tedy otestovat model PS, která je dostupnější, flexibilnější a dokáže lépe vyhodnocovat nepříznivou situaci a potřeby svých cílových skupin. Umožní se tak maximální prodloužení doby klientů v domácím prostředí. V PS probíhá intenzivní sebehodnotící proces, který slouží k uvědomění si nastavených postupů a lépe se tak otevírá prostor ke změně. Významným aspektem transformace je zvyšování kompetencí pracovníků PS. Distanční moduly vzdělávání umožní zapojení většího počtu subjektů současně i prohloubení znalostí. Součástí projektu je i kontinuální práce se zadavateli a zřizovateli PS, kteří  mohou na základě relevantních dat lépe nastavovat systém péče o osoby v nepříznivé sociální situaci na svém území a mohou efektivněji vynakládat finanční prostředky. Pro tyto účely bude vytvořen nástroj – dynamický model, který umožní jasnější pochopení souvislostí celého systému změn, např. provázanost transformace PS s rozvojem jiných služeb v obci, zaměstnaností, dostupností pobytových služeb. Vytvořený systém bude možné aplikovat i v jiných krajích a u dalších poskytovatelů PS. Projekt je vyhodnocován prostřednictvím kontrafaktuální dopadové evaluace s cílem ověřit, zda a jak se mění struktura služeb a podíl poskytované odborné péče (u všech PS na území Zlínského kraje).