Projekty

OPZ

IKM Communitas

Tři venkovské obce v Ústeckém kraji (Tisá, Blatno a Velké Chvojno) jsou zapojeny do tvorby modelu a testování tzv. integrovaného rozvoje obce. Tento koncept vychází z předpokladu, že rolí obce je vytvářet nejen ekonomicky efektivní společnost, ale také vnitřní společenství občanů a posilovat její soběstačnost při řešení každodenního života. Cílem projektu je tedy vytvoření prostředí pro setkávání, zlepšení komunikace a budování vzájemných vztahů v obci (vznik tzv. komunitní platformy), spolupráce se spolky, podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru a vznik dlouhodobého programu komunitní péče o kulturu a zdraví obyvatel. Současně je v obci zavedena pozice komunitního koordinátora, který zná prostředí obce a občany, zastává roli case managera a facilituje fungování platformy. Výsledkem integrovaného rozvoje má být schopnost obecní reprezentace podílet se a hledat vlastní řešení a zdroje pro kvalitní život občanů a tím pádem i pro rozvoj obce. Realizátor bude ověřovat dopad současného využití obou intervenčních nástrojů (komunitní platforma a komunitní koordinátor) na rozvoj společenství (komunity) v obci a její celkový rozvoj. Změny ve vnímání a postojích obyvatel budou sledovány v časových odstupech dle délky zapojení obcí do projektu a efekt se bude také sledovat porovnáváním obcí mezi sebou. Přístup bude ověřován a detailněji metodicky rozpracován, aby byl snáze uplatnitelný v dalších obcích Ústeckého kraje.