Místa zblízka

Periferní oblasti ČR s horší dopravní dostupností a nízkým pokrytím služeb se potýkají s vysokou nezaměstnaností, závislostí na velkých centrech a s odlivem mladé populace do měst. Projekt ve čtyřech takto „znevýhodněných“ regionech – Ašsku, Lounsku, Sokolovsku a Podbořansku –  testuje, nakolik k řešení zmíněných problémů může přispět intenzivní rozvoj místní komunity. Projektový tým pozval […]

Dobrovolnictví ve veřejné správě

Projekt Fondu dalšího vzdělávání byl zaměřen na pilotní otestování systému dobrovolnických programů v organizacích veřejné správy jako inovativního nástroje vzájemného neformálního učení a osobního rozvoje zapojených zaměstnanců. Cílem projektu bylo vyhodnotit, nakolik mohou dobrovolnické programy přispět k lepšímu  fungování veřejné správy , pozitivní změny v organizační kultuře a rozvinutí spolupráce veřejné správy se sociálními partnery. […]

Sociálně odpovědné veřejné zadávání

Podpora a šíření konceptu zadávání veřejných zakázek v ČR sociálně odpovědně byl cíl, který si MPSV vytyčilo ve svém inovačním projektu realizovaném v letech 2016-2020. Při odpovědném veřejném zadávání (OVZ) jde o to nejen nakoupit potřebné zboží, služby a stavební práce, ale současně zohlednit související společenské (sociální), širší ekonomické a environmentální aspekty, např. podpořit ty, […]

Inovace programu Terapeutické komunity Němčice

Terapeutická komunita Němčice (dále též TKN) zajišťuje dlouhodobou pobytovou léčbu a sociální rehabilitaci občanům České republiky, kteří nejsou schopni vlastními silami zvládnout závažné důsledky dlouhodobého užívání nealkoholových drog. Hlavním posláním TKN je léčba osob závislých, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu. V TKN řeší problém závislosti v […]

Inovace programu Terapeutické komunity Karlov

Hlavním posláním Terapeutické komunity Karlov (dále též TKK) je léčba osob závislých, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu. TKK řeší problém závislosti v kontextu bio-psycho-socio-spirituálního zdraví – na prvním místě je zotavení jednotlivce, do které spadá narovnání a péče o jeho nejbližší vztahy většinou s primární rodinou, […]

Začít znovu

Unie porodních asistentek (dále jen UNIPA) je profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám. Vizí UNIPY je, aby se každá rodina, které zemřelo […]

Sousedé 83

Nezisková organizace Šance P.R.O. pomáhá lidem s trestní minulostí. Usiluje o snižování rizika sociálního vyloučení osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody (dále VTOS) a jejich rodin, úspěšné začlenění klientů do společnosti a předcházení recidivě osob propuštěných z VTOS. Lidem s trestní minulostí poskytuje programy jako je sociální poradenství, právní pomoc, ubytování, vzdělávací programy, odborné kurzy, […]

Vše se mění, my měníme služby

STŘEP od roku 1995 rozvíjí, poskytuje a prosazuje přístup sanace rodiny, jehož nedílnou součástí jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a činnosti sociálně-právní ochrany dětí, podpora síťování a multidisciplinární spolupráce s různými organizacemi, pilotování inovativních postupů a systémové změny. STŘEP uvádí do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své vlastní rodině tak, že […]

Centrum pro dětství bez násilí

Sociální a terapeutická práce s osobami zasaženými domácím násilím se zaměřila v poslední dekádě dominantně na roli oběti, ke které směřovala své služby. Podpora existuje také pro původce násilí. Zároveň platí, že s obětí i násilníkem (často rodiči/partnery) je nutno pracovat v odlišných sociálních službách a nelze přizvat společně rodiče i dítě. Tato situace bohužel […]

Zmírnění diskriminace a stigma v životech osob s epilepsií

Společnost E je nezisková organizace, která od roku 1990 podporuje osoby s epilepsií a jejich blízké s celorepublikovou působností. Hlavním cílem je co nejlepší začlenění osob s epilepsií do života a do společnosti. Většina lidí by s epilepsií dokázala žít tak, jak je to běžné pro jejich vrstevníky, často však naráží na bariéry v zaměstnání […]