Projekty

OPZ

Sociálně odpovědné veřejné zadávání

Podpora a šíření konceptu zadávání veřejných zakázek v ČR sociálně odpovědně byl cíl, který si MPSV vytyčilo ve svém inovačním projektu realizovaném v letech 2016-2020. Při odpovědném veřejném zadávání (OVZ) jde o to nejen nakoupit potřebné zboží, služby a stavební práce, ale současně zohlednit související společenské (sociální), širší ekonomické a environmentální aspekty, např. podpořit ty, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni, nebo uplatnit etické a ekologické principy, a tím šetřit veřejné rozpočty. Snahou bylo OVZ koncepčně uchopit a vytvořit konzultační základnu pro veřejné zadavatele, kteří se rozhodli využívat sociálně odpovědné principy. Během realizace projektu vznikla řada metodických podkladů a byl vytvořen postup, jak tento koncept systematicky uvést v život a do každodenní praxe veřejných nákupů. Pomocí osvěty prostřednictvím webového portálu, help-linek, sociálních sítí, konkrétních příkladů z EU a rozsáhlých vzdělávacích aktivit došlo k rozšíření povědomí o OVZ a navázání spolupráce s přibližně 40 významnými zadavateli (např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, Lesy ČR, Česká televize, kraje, města a další), kteří pomocí projektu implementovali koncept OVZ do svých veřejných zakázek. Realizátor mířil nejen na podporu sociálně-odpovědných aspektů (zaměstnanost, sociální začleňování, důstojné pracovní podmínky), ale v širším kontextu zahrnoval i aspekt udržitelnosti a napomáhal lepšímu strategickému zacílení veřejného zadávání. Veškerá snaha a kvalitní práce realizátora se pozitivně odrazila koncem roku 2020 ve schválení novely zákona o zadávání veřejných zakázek, které přineslo zásadní změnu. Od 1. 1. 2021 byla zavedena povinnost veřejných zadavatelů k sociálně a environmentálně odpovědnému veřejnému zadávání. S významným přispěním projektu tak nastala systémová změna s dopady na celou ČR.