Projekty

OPZ

Inovace programu Terapeutické komunity Karlov

Hlavním posláním Terapeutické komunity Karlov (dále též TKK) je léčba osob závislých, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu. TKK řeší problém závislosti v kontextu bio-psycho-socio-spirituálního zdraví – na prvním místě je zotavení jednotlivce, do které spadá narovnání a péče o jeho nejbližší vztahy většinou s primární rodinou, oddlužení, trestně právní situace klienta, příprava na pracovní uplatnění, zajištění vhodného bydlení apod.

TKK poskytuje služby dvěma cílovým skupinám klientů – První skupinou jsou závislí rodiče, které doprovází v léčbě dítě. TKK je jedinou terapeutickou komunitou v ČR, která pracuje s matkami s dětmi. Druhou cílovou skupinou jsou závislí mladiství a mladí dospělí, přibližně 25 % klientů tvoří nezletilí. Specifikem práce s nezletilými je vyšší význam zapojení původní rodiny.

Projekt reaguje na problém téměř  dvě desetiletí přetrvávajícího nastavení a schématu odborného programu služby TKK, které během uvedené doby nedoznalo zásadních změn, zatímco ostatní adiktologické služby i společnost jako celek prošly nemalým vývojem.

Obsahem projektu je inovace psychosociálního programu pro klienty TKK –  změna v obsahu a struktuře programu, tj. změny v režimu dne a přístupu ke klientům, tak aby umožnil reflektovat individualizované potřeby klientů, které do jisté míry kopírují i společenské změny v období posledních 20 let (změny v pojetí a fungování rodiny, volnočasové aktivity apod.).