Projekty

OPZ

Centrum pro dětství bez násilí

Sociální a terapeutická práce s osobami zasaženými domácím násilím se zaměřila v poslední dekádě dominantně na roli oběti, ke které směřovala své služby. Podpora existuje také pro původce násilí. Zároveň platí, že s obětí i násilníkem (často rodiči/partnery) je nutno pracovat v odlišných sociálních službách a nelze přizvat společně rodiče i dítě. Tato situace bohužel značně opomíjí potřeby dítěte, které je vždy násilím v rodině zasaženo (přímo či nepřímo), přitom často není vnímáno jako aktér situace a je spíš na okraji zájmu. Spondea je organizace, která již mnoho let pomáhá lidem, kteří procházejí obtížnou životní situací včetně domácího násilí. V projektu Centrum pro dětství bez násilí se rozhodla vytvořit pomocí metody HCD pilíře nové služby, která právě zájem dítěte postaví na první místo. Službu, ve které bude možné pracovat s celou rodinou společně, byť jsou rodiče v roli oběti a násilníka. Stále však zůstávají především rodiči dítěte a je potřeba posílit jejich kompetence, aby svou roli dokázali zvládnout.
Významnou součástí projektu je poznání potřeb dítěte i dalších účastníků nové služby, rodičů či odborníků. Během realizace vzniká metodika, která vystihuje jednotlivé fáze, kdy se multioborový tým setkává nad případy klientů. Její jednotlivé části jsou testovány a přizpůsobovány potřebám aktérů. Metodika dále popisuje roli case manažera, jakožto klíčového pracovníka pro koordinaci práce s rodinou uvnitř i vně Spondey. Již v průběhu projektu se ukázalo, že nově vznikající Centrum bude klást zvýšené nároky na lidské i časové zdroje zapojených pracovníků, což plyne také z komplexnosti vytvářené služby. Další projektovou linkou je implementace metody HCD do každodenní činnosti Spondey a přijetí nových způsobů vzájemné spolupráce a učení se mezi pracovníky. Nakolik se to podařilo ukáže dopadová i procesní evaluace, která je zajišťována ve spolupráci s designérem HCD a organizací Sociofaktor.